پارس تولز ابزار وب
دوشنبه 22 خرداد 1396 07:23 قبل از ظهر نظرات ()


به جز از علی نباشد به به جهان گره گشایی
طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی

چو به کار خویش مانی در رحمت علی زن
به جز او به زخم دل ها ننهد کسی دوایی

ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم
سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی

بشناختم خدا را چو شناختم علی را
به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی 

علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق
تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی

نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن
تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی

همه عمر همچو "شهری"طلب مدد از او کن
که جز علی نباشد به جهان گره گشایی

شاعر : عباس شهری