سخنان دلنشین بزرگاناگر لامپی در یك خیابانی بزنند،افرادی بیایند این لامپ را بشکنند... 
لامپ دوم را بزنند،لامپ دوم را هم بشکنند...
لامپ سوم را بزنند،لامپ سوم را هم بشکنند ...
 اگر یازده لامپ بزنند و مردم نااهل بشکنند حکما عاقلی دیگر می گوید:
لامپ دوازدهمین را وصل نکـن ایـن ها هنوز آدم نشده اند،
لیاقت ندارند بگذار در تاریکی باشند.
یازده امام آمد و یازده چراغ هدایت را شهید کردند ... چراغ دوازدهمیـن را دیگر خداوند وصل نکرد ...
می گوید:هر وقت آمادگی اش را داشتید، شما هنوز متمدن نشده اید ...

' سخنان استاد قرائتی'

سلامتی حضرت بقیه الله العظم صاحب الزمان صلوات


::
:: برچسب‌ها: نسیم ظهور , غیبت , انتظار , منتظر ,
نویسنده :
تاریخ : سه شنبه 9 آبان 1396
شعر مهدوی

بدون عشق دلسردم، کمی آقا نگاهم کن
سرا پا غصه و دردم، کمی آقا نگاهم کن

درختی بی ثمر هستم، برایت دردسر هستم
خزانم... شاخه ای زردم، کمی آقا نگاهم کن

نشستم با دو چشم تر، خجالت می کشم دیگر
ازین طرزِ عملکردم، کمی آقا نگاهم کن

نکن قلب گدا را خون، نگو سائل برو بیرون
فقیرم... از همه طردم، کمی آقا نگاهم کن

ندارم بیم رسوایی، به امید تماشایی
دم میخانه می گردم، کمی آقا نگاهم کن

برای وصل جنت نه، وُفور ناز و نعمت نه
به عشقت نوکری کردم، کمی آقا نگاهم کن

ز هجرانت نمردم من، به دردت هم نخوردم من
فدای غربتت گردم، کمی آقا نگاهم کن

به سوز سینه ی زهرا، به آه زینب کبری
صدایت می زنم هر دم، کمی آقا نگاهم کن

امان از شام و ویرانه، عقیله بود و بیگانه
دو جمله روضه آوردم، کمی آقا نگاهم کن

من از ضرب لگد خواندم، دوباره روضه بد خواندم
صدایت را در آوردم، کمی آقا نگاهم کن

به یاد غربت زینب، خرابه می روم هر شب
شبیه جغد شبگردم، کمی آقا نگاهم کن

شاعر : محمد جواد شیرازی

 

الهم عجل لولیک الفرج

التماس دعای فرج::
:: برچسب‌ها: مهدویت , انتظار , اشعارانتظار ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 12 خرداد 1396
ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﯿﻢ؟
ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺰﺩ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﻫﯿﻢ؟

ﻋﻦِ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺠَﻬْﻢِ ﻗَﺎﻝَ : ﻗُﻠْﺖُ ﻟِﺄَﺑِﻲ ﺍﻟْﺤَﺴَﻦِ ﻋﻠﯿﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ : ﻟَﺎ ﺗَﻨْﺴَﻨِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟﺪُّﻋَﺎﺀِ ! ﻗَﺎﻝَ : ﺃَ ﻭَ ﺗَﻌْﻠَﻢُ ﺃَﻧِّﻲ ﺃَﻧْﺴَﺎﻙَ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﻓَﺘَﻔَﻜَّﺮْﺕُ ﻓِﻲ ﻧَﻔْﺴِﻲ ﻭَ ﻗُﻠْﺖُ ﻫُﻮَ ﻳَﺪْﻋُﻮ ﻟِﺸِﻴﻌَﺘِﻪِ ﻭَ ﺃَﻧَﺎ ﻣِﻦْ ﺷِﻴﻌَﺘِﻪِ . ﻗُﻠْﺖُ : ﻟَﺎ، ﻟَﺎ ﺗَﻨْﺴَﺎﻧِﻲ . ﻗَﺎﻝَ : ﻭَ ﻛَﻴْﻒَ ﻋَﻠِﻤْﺖَ ﺫَﻟِﻚَ؟ ﻗُﻠْﺖُ : ﺇِﻧِّﻲ ﻣِﻦْ ﺷِﻴﻌَﺘِﻚَ ﻭَ ﺇِﻧَّﻚَ ﻟَﺘَﺪْﻋُﻮ ﻟَﻬُﻢْ . ﻓَﻘَﺎﻝَ : ﻫَﻞْ ﻋَﻠِﻤْﺖَ ﺑِﺸَﻲْﺀٍ ﻏَﻴْﺮِ ﻫَﺬَﺍ؟ ﻗَﺎﻝَ : ﻗُﻠْﺖُ : ﻟَﺎ . ﻗَﺎﻝَ : ﺇِﺫَﺍ ﺃَﺭَﺩْﺕَ ﺃَﻥْ ﺗَﻌْﻠَﻢَ ﻣَﺎ ﻟَﻚَ ﻋِﻨْﺪِﻱ ﻓَﺎﻧْﻈُﺮْ ﺇِﻟَﻰ ﻣَﺎ ﻟِﻲ ﻋِﻨْﺪَﻙَ .
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺟﻬﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ : ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ :
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ !
ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﺁﯾﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﺣﺴﻦ ﮔﻔﺖ : ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺶ ﻫﺴﺘﻢ، ﭘﺲ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻟﺬﺍ ﺑﻪ ﺣﻀﺮﺕ ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ : ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺍ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯿﺪ

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻋﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ : ﻣﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﯿﻌﯿﺎﻧﺘﺎﻥ ﺣﺘﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ، ﭘﺲ ﻣﻦ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .
ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩ : ﺁﯾﺎ ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺕ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟
ﻋﺮﺽ ﮐﺮﺩﻡ : ﻧﻪ، ﺭﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻡ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ .

ﺣﻀﺮﺕ ﻓﺮﻣﻮﺩﻧﺪ : ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺩﺍﺭﯼ، ﭘﺲ ﺑﻨﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﻦ ﻧﺰﺩ ﺗﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻢ !!!!
ﮐﻨﺎﯾﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﯽ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﻋﺎﮔﻮﯼ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﺑﻮﺩ،ﻭ ﺍﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺷﯿﻌﯿﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .
ﻛﺎﻓﯽ، ﺝ۲، ﺹ۶۵۵
منبع : raz-vaniyaz.blogfa.com


::
:: برچسب‌ها: مهدویت , انتظار , امام زمان , جمکران ,
نویسنده :
تاریخ : یکشنبه 27 فروردین 1396