نسیم ظهور
مذهبی واجتماعی ، مهدویت و انتظار
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
نویسندگان
پنجشنبه 9 آذر 1396 :: نویسنده :


ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎﺽ، ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺁﯾﻪ ﺍﻯ ﺍﺯ ﺁﯾﺎﺕ ﻗﺮﺁﻥ ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ ﺭﺍﻫﺰﻥ ﺑﻮﺩ .
ﻭﻯ ﺩﺭ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﺮﻭ ﺧﯿﻤﻪ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﻼﺳﻰ ﭘﻮﺷﯿﺪﻩ ﻭ ﮐﻼﻩ ﭘﺸﻤﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﻭ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ، ﻫﻤﻪ ﺩﺯﺩ ﻭ ﺭﺍﻫﺰﻥ .
ﻫﺮ ﻣﺎﻝ ﻭ ﺟﻨﺲ ﺩﺯﺩﯾﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﻯ ﮐﻪ ﻧﺰﺩ ﺍﻭ ﻣﻰ ﺑﺮﺩﻧﺪ، ﻣﯿﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺭﺍﻫﺰﻥ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺨﺸﻰ ﻫﻢ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻣﻰ ﺩﺍﺷﺖ .
ﺭﻭﺯﻯ ﮐﺎﺭﻭﺍﻧﻰ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﻰ ﺁﻣﺪ، ﺩﺭ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺘﺶ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﺯﺩ ﺷﻨﯿﺪ .
ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﻯ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ، ﭘﻮﻟﻰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ .
ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﻰ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﺍﮔﺮ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺰﻧﻨﺪ، ﺍﯾﻦ ﭘﻮﻝ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ .
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﺑﺎﻥ ﺭﻓﺖ، ﺧﯿﻤﻪ ﺍﻯ ﺩﯾﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﭘﻼﺱ ﭘﻮﺷﻰ ﻧﺸﺴﺘﻪ، ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺳﭙﺮﺩ .
ﻓﻀﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﺩﺭ ﺧﯿﻤﻪ ﺭﻭ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻯ ﺑﮕﺬﺍﺭ،
ﺧﻮﺍﺟﻪ ﭘﻮﻝ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﻬﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ .
ﭼﻮﻥ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪ، ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﻯ ﺗﺼﺮﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ .
ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﻗﺼﺪ ﺧﯿﻤﻪ ﭘﻼﺱ ﭘﻮﺵ ﮐﺮﺩ .
ﭼﻮﻥ ﺁﻧﺠﺎ ﺭﺳﯿﺪ، ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻝ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻰ ﮐﺮﺩﻧﺪ .
ﮔﻔﺖ ﺁﻩ، ﻣﻦ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻡ .
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﺩﺩ، ﻓﻀﯿﻞ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺪﯾﺪ ﻭ ﺁﻭﺍﺯ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ .
ﭼﻮﻥ ﻧﺰﺩ ﻓﻀﯿﻞ ﺁﻣﺪ، ﻓﻀﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻯ؟
ﮔﻔﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ .
ﮔﻔﺖ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﻯ ﺑﺮﺩﺍﺭ .
ﺑﺮﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ .
ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻓﻀﯿﻞ ﺭﺍ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﻭﺍﻥ ﻫﯿﭻ ﺯﺭ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﻢ ﻭ ﺗﻮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺯﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﻰ ﺩﻫﻰ .
ﻓﻀﯿﻞ ﮔﻔﺖ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻤﺎﻥ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﺮﺩ ﻭ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻤﺎﻥ ﻧﯿﮑﻮ ﻣﻰ ﺑﺮﻡ .
ﻣﻦ ﮔﻤﺎﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﺍﺩﻡ ﺗﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻯ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﮔﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺘﻰ ﺗﺤﻘﻖ ﺩﻫﺪ .
ﻣﻨﺎﺑﻊ :
.1 ﺗﺬﮐﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﯿﺎ، ﻓﺮﯾﺪﺍﻟﺪﯾﻦ ﻋﻄﺎﺭ ﻧﯿﺸﺎﺑﻮﺭﯼ
.2 ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺧﻼﻕ، ﺣﺴﯿﻦ ﺍﻧﺼﺎﺭﯾﺎﻥ، ﺻﻔﺤﻪ 266
ﺍﻟﻠَّﻬُﻢَّ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠَﯽ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭَﺁﻝِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﻭ ﻋﺠﻞ ﻓﺮﺟﻬﻢ
نوع مطلب :
برچسب ها : داستانک، داستان کوتاه، دانستنی های ظهور، درس گرفتن از راهزن، داستان مذهبی، نسیم ظهور، نشانه های ظهور،
لینک های مرتبط :
جمعه 16 تیر 1396 :: نویسنده :

      


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : الله، داستان، داستانک، داستان کوتاه،
لینک های مرتبط :
سه شنبه 30 خرداد 1396 :: نویسنده :

          

یكى از جوانان بنى‏ اسرائیل شغلش تجارت بود و وضع مالى بسیار خوبى‏ داشت‏ ، او پدر فقیرى داشت كه گاهگاهى به او سر مى زد ، 


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : داستان کوتاه، دعای پدر ومادر، بنی اسراییل، احسان ونیکی به والدین، نسیم ظهور،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 21 خرداد 1396 :: نویسنده :
 ملاقات امیر اسحاق استر آبادی با امام زمان ( ع ) 

علامه مجلسی ( ره ) می گوید : پدرم ( مولا محمد تقی مجلسی ) به من گفت : در زمان ما یك نفر شخص شریف و صالح بنام ( امیر اسحاق استرآبادی ( ره ) ) بود ، كه چهل بار پیاده به مكه رفته بود ، و بین مردم مشهور شده بود كه او طی الارض دارد ( یعنی مثلا چندین فرسخ را در یك لحظه طی كرده و می پیماید ) ، در یكی از سالها او به اصفهان آمد          
                                          
ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : نسیم ظهور، ملاقات با امام عصر، داستان کوتاه، داستان مذهبی زیبا،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic