نسیم ظهور
مذهبی واجتماعی ، مهدویت و انتظار
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
نویسندگان

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ‌ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ . ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻮﯼ، ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻗﻠﺐ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ، ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺒﯿﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺁﻝﯾﺎﺳﯿﻦ، ﺩﻋﺎﯼ ﻓﺮﺝ، ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺪﺑﻪ، ﻧﻤﺎﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ . ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﯾﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ، ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﯾﻢ ﻭ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺍﯾﻢ .
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺍﮔﺮ ﺩﻋﺎ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ ‏( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺟﻤﻼﺕ ‏) ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻋﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺁﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ، ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﺴّﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ، ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ . ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩ، ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮﺕ، ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﺍﻣّﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﻤﺎﯼ
نوع مطلب :
برچسب ها : نسیم ظهور، ارتباط با امام زمان عج، ارتباط روحی با امام زمان عج، سایت ظهور، محرم۹۶،
لینک های مرتبط :

غیبت امام زمان (عج) بزرگ‌ترین گرفتاری عصر ما

معمولاً انسان‌ها در گرفتاری‌های سخت‌تر توجه بیشتری به خدای خود دارند و به همین دلیل «انتظار فرج» در ایشان شدیدتر می‌شود. هر چه گرفتاری دشوارتر و شدیدتر باشد، امید به رحمت خدا و دستگیری او در انسان بیشتر است و اتّکا و توجّه به اسباب و وسائط، کمتر و ضعیف‌تر می‌گردد. پس شدّت و قوّت انتظار فرج، بستگی مستقیم به شدّت گرفتاری انسان دارد. یک بیماری سخت و صعب العلاج بیشتر از یک بیماری معمولی انسان را گرفتار می‌کند و در نتیجه، حال انتظار فرج در اوّلی بیش از حالت دوم است.


 ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : سایت ظهور، نسیم ظهور، محرم۹۶، غیبت امام زمان بزرگترین گرفتاری عصر،
لینک های مرتبط :
شنبه 15 مهر 1396 :: نویسنده :
از پیامبر(ص) پرسیدند برکت درمال یعنی چه؟
درپاسخ، پیامبر مثالی زد و فرمود :
گوسفند درسال یکبار زایمان می کند وهر بار هم یک بره به دنیا می آورد .
سگ در سال دو بار زایمان میکند و هربار هم حداقل ۷-۶ بچه.
به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است.
ولی در واقع برعکس است. گله های گوسفند را می بینید و یک یا دو سگ درکنار آنها چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داد و از ذات سگ برکت را گرفت . 
مال حرام اینگونه است. 
فزونی دارد ولی برکت ندارد.»

روی مفهوم" برکت در روزی" فکر کنید.

نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، نسیم ظهور، برکت، مال حلال، مال حرام،
لینک های مرتبط :
شنبه 15 مهر 1396 :: نویسنده :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : سایت ظهور، نسیم ظهور، محرم۹۶، توقعات امام زمان(عج) ازشیعیان،
لینک های مرتبط :
جمعه 14 مهر 1396 :: نویسنده :


یکی از بحث‌های مطرح در موضوع مهدویت بحث نشانه‌های ظهور است، اگر به روایات دقت کنیم از پنج نشانه به عنوان علائم ظهور نام برده شده و گفته شده خروج سفیانی، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه، خروج یمانی و خسف بیدا از نشانه‌های ظهور هستند.(سایت رهروان ولایت، کد: 104636)
ممکن است برخی سوال بپرسند که از حیث زمانی کدام مقدم هستند؛ به نظر می‌رسد در میان این پنج نشانه، خروج سفیانی مقدم بر بقیه باشد، چرا که در مورد صیحه گفته شده اندکی قبل از ظهور و متصل به ظهور ندای آسمانی وجود دارد،(سایت رهروان ولایت، کد: 104829) در مورد خروج یمانی هم گفته شده این افراد به مقابله با سفیانی بپا خواهند خواست،(رهروان ولایت، کد: 104832) قتل نفس زکیه هم حدود 15 روز قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد(رهروان ولایت، کد: 105722) و خسف بیدا هم که بعد از ظهور اتفاق خواهد افتاد،(رهروان ولایت، کد: 104908) لذا به نظر می‌رسد ظهور سفیانی مقدم بر همه نشانه‌ها باشد.
منبع : کانال مصاف
نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، نسیم ظهور، اولین نشانه های ظهور، سایت ظهور،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 13 مهر 1396 :: نویسنده :

شهیدی که پس از ۱۷ سال ، بعد از تفحص زنده شد
از زبان حجت الاسلام ماندگاری
نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، شهیدی که زنده شد، نسیم ظهور، شهدا، جایگاه والای شهید، شهادت، دفاع مقدس،
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 12 مهر 1396 :: نویسنده :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، نسیم ظهور، حضرت ابوالفضل علیه السلام،
لینک های مرتبط :
دوشنبه 10 مهر 1396 :: نویسنده :
               تماشای ویدئو
      مدت زمان ویدئو : یکساعت
نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، نسیم ظهور، سایت ظهور، استاد رائفی پور، مقامات زیارت عاشورا،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 9 مهر 1396 :: نویسنده :

           تماشای کلیپ
نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، سایت ظهور، نسیم ظهور، شام غریبان، روضه شام غریبان،
لینک های مرتبط :
یکشنبه 9 مهر 1396 :: نویسنده :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، نسیم ظهور، سایت ظهور، شام غریبان،
لینک های مرتبط :
جمعه 7 مهر 1396 :: نویسنده :

دوستان همدل و همراه " نسیم ظهور " با عرض تسلیت بمناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به استحضار همه دوستان میرساند " نسیم ظهور " تصمیم  دارد از این پس : دلنوشته ها و دلگویه ها و درد ودل های شما را با امام زمان (عج ) در سایت درج کند

شما دوستان عزیز میتوانید دل نوشته و درد ودل خود را با امام حی و حاضر امام عصر ارواحنا فداه در قسمت ارسال دیدگاه قرار دهید

بعد از اینکه تعداد دلگویه ها و دلنوشته های شما عزیزان به تعداد مشخصی رسید در سایت قرار داده میشود

به امیدظهور منجی عالم بشریت 

اللهم عجل لولیک الفرج
نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، درودل، دلنوشته، دردودل با امام زمان(عج)، دلنوشته به امام زمان(عج)، نامه به امام زمان(عج)، نسیم ظهور،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 6 مهر 1396 :: نویسنده :
 

ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها : محرم۹۶، شگفتیهای زیارت عاشورا، امام حسین، نسیم ظهور، سایت ظهور،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 2 )    1   2   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic