برقراری ارتباط روحی با امام زمان (ارواحنا فداه)

ﺍﻧﺴﺎﻥ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ‌ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭﯾﻢ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﻭ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ . ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻮﯼ، ﺗﻮﺟﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺍﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻗﻠﺐ ﻭ ﻓﮑﺮ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻭ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ، ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺪﯼ ﻋﻠﯿﻪﺍﻟﺴﻼﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﯽ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﺒﯿﻨﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺁﻝﯾﺎﺳﯿﻦ، ﺩﻋﺎﯼ ﻓﺮﺝ، ﺩﻋﺎﯼ ﻧﺪﺑﻪ، ﻧﻤﺎﺯ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﺼﺮ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ . ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻭ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺍﻧﺪﯾﻢ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﯾﺎﻓﺘﻪﺍﯾﻢ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ، ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻭﺭﯾﻢ ﻭ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪﺍﯾﻢ .
ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺍﮔﺮ ﺩﻋﺎ ﻭ ﺯﯾﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻗﻠﺐ ‏( ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻭ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﺟﻤﻼﺕ ‏) ﻣﯽﺧﻮﺍﻧﯿﺪ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺣﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﺭﯾﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﯾﺎ ﻧﻪ؛ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﻪ ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺩﻋﺎﻫﺎ ﻭ ﻫﺮ ﺩﻋﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺤﻀﺮ ﺁﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺍﻭ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﯾﺮﻭﺯ، ﺑﻪ ﺗﺮﮎ ﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺳﻮﻕ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡﺩﺍﺩﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭ ﻣﺴﺘﺤﺒﺎﺕ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﺗﺮ ﮐﻨﺪ، ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﭼﺮﺍ ﮐﻪ ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﻬﺎ، ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯿﺴّﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻣﻞ، ﺍﯾﻦ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﻢ . ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻼﺵ ﮐﺮﺩ، ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺣﻀﺮﺕ، ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﯾﺞ ﺍﯾﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻌﻨﻮﯼ ﺭﺍ ﺩﺭﮎ ﻣﯽﮐﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﻭ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻢ ﺍﻣّﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺠﻠﻪ ﻧﻨﻤﺎﯼ


::
:: برچسب‌ها: نسیم ظهور , ارتباط با امام زمان عج , ارتباط روحی با امام زمان عج , سایت ظهور , محرم۹۶ ,
نویسنده :
تاریخ : دوشنبه 17 مهر 1396
غیبت امام زمان (عج) بزرگ‌ترین گرفتاری عصر ما

غیبت امام زمان (عج) بزرگ‌ترین گرفتاری عصر ما

معمولاً انسان‌ها در گرفتاری‌های سخت‌تر توجه بیشتری به خدای خود دارند و به همین دلیل «انتظار فرج» در ایشان شدیدتر می‌شود. هر چه گرفتاری دشوارتر و شدیدتر باشد، امید به رحمت خدا و دستگیری او در انسان بیشتر است و اتّکا و توجّه به اسباب و وسائط، کمتر و ضعیف‌تر می‌گردد. پس شدّت و قوّت انتظار فرج، بستگی مستقیم به شدّت گرفتاری انسان دارد. یک بیماری سخت و صعب العلاج بیشتر از یک بیماری معمولی انسان را گرفتار می‌کند و در نتیجه، حال انتظار فرج در اوّلی بیش از حالت دوم است.


 :: ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: سایت ظهور , نسیم ظهور , محرم۹۶ , غیبت امام زمان بزرگترین گرفتاری عصر ,
نویسنده :
تاریخ : یکشنبه 16 مهر 1396
مال حلال و حرام و مفهوم برکت
از پیامبر(ص) پرسیدند برکت درمال یعنی چه؟
درپاسخ، پیامبر مثالی زد و فرمود :
گوسفند درسال یکبار زایمان می کند وهر بار هم یک بره به دنیا می آورد .
سگ در سال دو بار زایمان میکند و هربار هم حداقل ۷-۶ بچه.
به طور طبیعی شما باید گله های سگ را ببینید که یک یا دو گوسفند در کنار آن است.
ولی در واقع برعکس است. گله های گوسفند را می بینید و یک یا دو سگ درکنار آنها چون خداوند برکت را در ذات گوسفند قرار داد و از ذات سگ برکت را گرفت . 
مال حرام اینگونه است. 
فزونی دارد ولی برکت ندارد.»

روی مفهوم" برکت در روزی" فکر کنید.::
:: برچسب‌ها: محرم۹۶ , نسیم ظهور , برکت , مال حلال , مال حرام ,
نویسنده :
تاریخ : شنبه 15 مهر 1396
توقعات امام زمان (عج) از شیعیان
اولین نشانه های ظهور بر اساس روایات


یکی از بحث‌های مطرح در موضوع مهدویت بحث نشانه‌های ظهور است، اگر به روایات دقت کنیم از پنج نشانه به عنوان علائم ظهور نام برده شده و گفته شده خروج سفیانی، صیحه آسمانی، قتل نفس زکیه، خروج یمانی و خسف بیدا از نشانه‌های ظهور هستند.(سایت رهروان ولایت، کد: 104636)
ممکن است برخی سوال بپرسند که از حیث زمانی کدام مقدم هستند؛ به نظر می‌رسد در میان این پنج نشانه، خروج سفیانی مقدم بر بقیه باشد، چرا که در مورد صیحه گفته شده اندکی قبل از ظهور و متصل به ظهور ندای آسمانی وجود دارد،(سایت رهروان ولایت، کد: 104829) در مورد خروج یمانی هم گفته شده این افراد به مقابله با سفیانی بپا خواهند خواست،(رهروان ولایت، کد: 104832) قتل نفس زکیه هم حدود 15 روز قبل از ظهور اتفاق خواهد افتاد(رهروان ولایت، کد: 105722) و خسف بیدا هم که بعد از ظهور اتفاق خواهد افتاد،(رهروان ولایت، کد: 104908) لذا به نظر می‌رسد ظهور سفیانی مقدم بر همه نشانه‌ها باشد.
منبع : کانال مصاف


::
:: برچسب‌ها: محرم۹۶ , نسیم ظهور , اولین نشانه های ظهور , سایت ظهور ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 14 مهر 1396
شهیدی که پس از ۱۷ سال زنده شد

شهیدی که پس از ۱۷ سال ، بعد از تفحص زنده شد
از زبان حجت الاسلام ماندگاری


::
:: برچسب‌ها: محرم۹۶ , شهیدی که زنده شد , نسیم ظهور , شهدا , جایگاه والای شهید , شهادت , دفاع مقدس ,
نویسنده :
تاریخ : پنجشنبه 13 مهر 1396
تنبیه و ارشاد مردی گمراه و بی ادب
نویسنده :
تاریخ : چهارشنبه 12 مهر 1396
استاد رائفی پور (( مقامات زیارت عاشورا ))
               تماشای ویدئو
      مدت زمان ویدئو : یکساعت


::
:: برچسب‌ها: محرم۹۶ , نسیم ظهور , سایت ظهور , استاد رائفی پور , مقامات زیارت عاشورا ,
نویسنده :
تاریخ : دوشنبه 10 مهر 1396
روضه شام غریبان

           تماشای کلیپ


::
:: برچسب‌ها: محرم۹۶ , سایت ظهور , نسیم ظهور , شام غریبان , روضه شام غریبان ,
نویسنده :
تاریخ : یکشنبه 9 مهر 1396
شب شام غریبان شبی در اوج حزن و اندوه
نویسنده :
تاریخ : یکشنبه 9 مهر 1396
درد ودل با امام زمان (عج)

دوستان همدل و همراه " نسیم ظهور " با عرض تسلیت بمناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به استحضار همه دوستان میرساند " نسیم ظهور " تصمیم  دارد از این پس : دلنوشته ها و دلگویه ها و درد ودل های شما را با امام زمان (عج ) در سایت درج کند

شما دوستان عزیز میتوانید دل نوشته و درد ودل خود را با امام حی و حاضر امام عصر ارواحنا فداه در قسمت ارسال دیدگاه قرار دهید

بعد از اینکه تعداد دلگویه ها و دلنوشته های شما عزیزان به تعداد مشخصی رسید در سایت قرار داده میشود

به امیدظهور منجی عالم بشریت 

اللهم عجل لولیک الفرج


::
:: برچسب‌ها: محرم۹۶ , درودل , دلنوشته , دردودل با امام زمان(عج) , دلنوشته به امام زمان(عج) , نامه به امام زمان(عج) , نسیم ظهور ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 7 مهر 1396
شگفتیهای زیارت عاشورا
درس های آموزنده قیام امام حسین علیه السلام
چگونه به فریاد امام زمان (عج) " کیست یاره کننده ای که مرا یاری کند؟ " لبیک گوییم؟
داستان توسل به حضرت سیدالشهدا (علیه السلام)
عزاداری امام زمان (عج) برای جد بزرگوارشان امام حسین (ع)
محرم و مهدویت


او در جواب گفت شبی جدم پیامبر ختمی مرتبت را در عالم رویا دیدم از ایشان تقاضای ملاقات با امام عصر را نمودم آن حضرت فرمودند:در طول شبانه روز دوبار برای فرزندم سید الشهدا گریه کن!

از خواب بیدار شدم و این برنامه را به مدت یکسال اجرا نمودم تا به تشرف خدمت آن حضرت نایل آمدم.:: ادامه مطلب
:: برچسب‌ها: گریه بر سید الشهدا , ماه محرم , محرم۹۶ , نسیم ظهور , فضیلت و عظمت مجلس امام حسین (ع) ,
نویسنده :
تاریخ : جمعه 31 شهریور 1396
عظمت و اهمیت مجلس امام حسین علیه السلام


مرحوم حاج ملا آقا جان زنجانی از عاشقان مجنون امام حسین علیه السلام  مدتها بر اثر شیدایی در شهرها و روستاها آواره بود و هرجا می رسید شال سفیدی را که به کمر می بست دور سرش می پیچید و در مجالس ذکر امام حسین علیه السلام روضه میخواند و غوغایی بپا می کردیک بار گذرش به روستایی می افتد که در ایام محرم به اسم امام حسین علیه السلام مردها در خانه یکی از اهالی جمع می شدند و چای میخوردندو صحبت میکردند و اصلا چیزی از روضه و عزاداری نبود حاج ملا آقا جان به آنها اعتراض می کند که این چه مجلس عزاداری است؟
همان شب حضرت زهرا سلام الله علیها را در خواب می بیندکه به او می فرمایند چرا مجلس عزای پسرم را برهم زدی؟
فردا حاج ملا آقا جان از اهل مجلس عذر خواهی میکند
اهل بیت هرجا دوستانشان به هر صورتی به یاد آنها باشند به آنها توجه دارند پس نباید مجالس ذکر اهل بیت را کوچک شمرد

منبع : کانال استاد دولابی در پیام رسان ایرانی سروش


::
:: برچسب‌ها: اهمیت مجلس امام حسین , روضه , محرم۹۶ , گریه برای امام حسین , نسیم ظهور ,
نویسنده :
تاریخ : پنجشنبه 30 شهریور 1396
از کرامات امام حی و حاضر حضرت مهدی (عج)
نویسنده :
تاریخ : چهارشنبه 29 شهریور 1396