نسیم ظهور
مذهبی واجتماعی ، مهدویت و انتظار
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :
مطالب اخیر
نویسندگان
دوشنبه 13 فروردین 1397 :: نویسنده :
[
]نوع مطلب :
برچسب ها : تماشاکده نسیم ظهور، مدافعان حرم، شهادت حضرت زینب، حضرت زینب س، وبلاگ نسیم ظهور، مباحث مهدویت وانتظار،
لینک های مرتبط :
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ، ﺑﺎ ﺍﻋﻼﻡ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﯿﻄﺮﻩ ﺷﺠﺮﻩ ﺧﺒﯿﺜﻪ ﺩﺍﻋﺶ، ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﻠﺖ، ﺩﻭﻟﺖ، ﺍﺭﺗﺶ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻣﯽ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻭ ﺷﻬﺪﺍﯼ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺣﺮﻡ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺭﺍ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺍﻧﺴﺖ، ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺳﭙﺎﻩ ﻗﺪﺱ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ‏« ﺗﺎﺑﻨﺎﮎ ‏» ؛ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﮐﻞ ﻗﻮﺍ، ﺭﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭ ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻗﺪﺱ ﺳﭙﺎﻩ ﭘﺎﺳﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ .


ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ؛
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ
ﺳﺮﺩﺍﺭ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞﺍﻟﻠﻪ ﺁﻗﺎﯼ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺣﺎﺝ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﺩﺍﻡ ﺗﻮﻓﯿﻘﻪ
ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻫﻤﻪﯼ ﻭﺟﻮﺩ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﺍﺕ ﻓﺪﺍﮐﺎﺭﺍﻧﻪﯼ ﺷﻤﺎ ﻭ ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻢ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺮﮐﺖ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﻮﺩ ﻭ ﺷﺠﺮﻩﯼ ﺧﺒﯿﺜﻪﺋﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻃﻮﺍﻏﯿﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﻏﺮﺱ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﯾﺸﻪﮐﻦ ﮐﺮﺩ . ﺍﯾﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﺘﻤﮕﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﯿﺎﻩ ﺩﺍﻋﺶ ﻧﺒﻮﺩ، ﺿﺮﺑﻪﯼ ﺳﺨﺖﺗﺮ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺒﺎﺛﺖﺁﻟﻮﺩﯼ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺟﻨﮓ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺿﺪّ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺩﻭﻟﺘﻬﺎﯼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺭﺅﺳﺎﯼ ﺷﻘﯽّ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﮔﻤﺮﺍﻩ ﻫﺪﻑ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ .
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﻭ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﺭﮊﯾﻤﻬﺎﯼ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﻪﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﻠﻄﻪﯼ ﻧﺤﺲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪﯼ ﻏﺮﺏ ﺁﺳﯿﺎ ﺑﮕﺴﺘﺮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺭﮊﯾﻢ ﻏﺎﺻﺐ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪ . ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﺩﻩﯼ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻭ ﻣﻬﻠﮏ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﯼ ﻣﻠﺘﻬﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﮐﺮﺩﯾﺪ . ﺍﯾﻦ ﻧﺼﺮﺗﯽ ﺍﻟﻬﯽ ﻭ ﻣﺼﺪﺍﻕ : ﻭ ﻣﺎ ﺭﻣﯿﺖَ ﺍﺫ ﺭﻣﯿﺖ ﻭ ﻟﮑﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺭﻣﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪﺕ ﺷﺒﺎﻧﻪﺭﻭﺯﯼ ﺷﻤﺎ ﻭ ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ .
ﺍﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﯿﺪ ﺩﺷﻤﻦ ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺸﻮﺩ . ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﻮﻃﺌﻪﯼ ﺷﻮﻡ ﺭﺍ ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺩﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺁﺭﺍﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﻌﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻥ ﺍﻓﮑﻨﻨﺪ . ﺣﻔﻆ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ، ﺣﻔﻆ ﻫﺸﯿﺎﺭﯼ، ﺣﻔﻆ ﻭﺣﺪﺕ، ﺯﺩﻭﺩﻥ ﻫﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ، ﮐﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺼﯿﺮﺕﺍﻓﺰﺍ ﻭ ﺧﻼﺻﻪ، ﺁﻣﺎﺩﮔﯽﻫﺎﯼ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﻮﺩ . ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻭ ﻫﻤﻪﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﻣﺠﺎﻫﺪ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻋﺮﺍﻕ ﻭ ﺳﻮﺭﯾﻪ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﯼ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﺳﭙﺎﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﻪﯼ ﺷﻤﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﺩﻋﺎ ﻣﯿﮑﻨﻢ .
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﯿﮑﻢ ﻭ ﺭﺣﻤﺔﺍﻟﻠﻪ
۳۰ ﺁﺑﺎﻧﻤﺎﻩ ۱۳۹۶
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ
نوع مطلب :
برچسب ها : پاسخ رهبری به پیام سردارسلیمانی، پایان داعش، سپاه قدس، مدافعان حرم، حضرت زینب، ولایت، رهبری هوشمندانه،
لینک های مرتبط :

سید ابراهیم رئیسی

تولیت آستان قدس رضوی در پیامی گفت: صحنه‌گردانان ترور مانند همیشه با کلّیت ملت ایران دشمنی دارند و هدف اصلی آنها ایجاد خلل و ترس در صفوف به‌هم‌پیوسته مردم این مرز و بوم است.

حجت‌الاسلام رئیسی؛ تولیت آستان قدس رضوی در پی اقدام تروریستی امروز تهران پیامی صادر کرد.

در این پیام آمده است: اقدامات کور تروریستی امروز در تهران، بار دیگر، منطق واقعی دشمنان انقلاب و نظام اسلامی ایران را به صریح‌ترین وجه ممکن نمایان ساخت و به‌خوبی نشان داد که در پس نقاب مدعیان حقوق بشر، چه جنایتکارانی قرار گرفته‌اند.

این پیام می‌افزاید: در شرایطی که اوضاع منطقه به‌نفع ملت‌ها و به‌ضرر قدرت‌های سلطه‌جو و پیاده‌نظام آنها پیش می‌رود و گروهک‌های تکفیری و تروریستی در آستانه نابودی کامل به‌دست پرتوان رزمندگان مردمی جبهه مقاومت قرار دارند؛ عملیات تروریستی در تهران و کشتن گروهی از مردم عادی و بی‌گناه که فاقد هرگونه ارزش نظامی است، بیش از آنکه نشان‌دهنده قدرت تروریست‌ها باشد، بیانگر اوج درماندگی و حقارت صحنه‌گردانان اصلی آنهاست که به‌خیال باطل خود گمان می‌برند با کشیدن پنجه خونین بر چهره ملت ایران، می‌توانند زخم‌های وارده بر خود در منطقه را التیام بخشند.

در پیام تولیت آستان قدس آمده است: تروریست‌های کوردل و سازمان‌دهندگان آنها گویا فراموش کرده‌اند که ملت ایران در دهه‌های گذشته نیز برای چند سال متمادی، تجربه «ترور فراگیر» را از سر گذراند و جنایت‌پیشگانی سنگدل، 17 هزار نفر از  مردان و زنان و پیران و جوانان این کشور را در کوچه و خیابان و مغازه و منزل و محراب به شهادت رساندند؛ اما این ملت بزرگ نه‌تنها در برابر این هراس‌افکنی سازمان‌یافته، خم به ابرو نیاورد بلکه خون شهیدان ترور، انسجام و اتحاد مردم ایران را بیش از پیش استحکام بخشید و نهایتاً روسیاهی و ذلت، نصیب تروریست‌ها و حامیان آنها گردید.

آن‌گونه که مطلع شدم، در جنایت تروریستی امروز تهران همانند حرکت‌های کور گذشته، عمدتاً مردم عادی و بی‌گناه از باغبان و دستفروش تا افراد نیازمند مراجعه کننده به نمایندگان مجلس هدف تروریست‌ها قرار گرفته‌اند. این امر بیانگر آن است که صحنه‌گردانان ترور، مانند همیشه با کلّیت ملت ایران دشمنی دارند و هدف اصلی آنها ایجاد خلل و ترس در صفوف به‌هم‌پیوسته مردم این مرز و بوم است، به همین دلیل نیز، مانور وحدت و انسجام ملت در برابر تروریست‌ها بیش از هر چیز دیگری موجب شکست و ناکامی آنها خواهد بود.

اینجانب ضمن محکوم کردن این جنایت کور، شهادت جمعی از هموطنان عزیز را به خانواده‌های آنان تسلیت عرض نموده و در جوار حضرت ثامن الائمه(ع) از خداوند متعال مسئلت دارم تا روح بلند آنان را میهمان خوان رحمت خویش گرداند. همچنین بر دست و بازوی توانمند سربازان اسلام و پاسداران امنیت کشور که مقتدر و جان‌برکف، در برابر توطئه‌های پلید دشمنان و عوامل متعدد ناامنی کشور ایستاده‌اند بوسه می‌زنم و از خداوند سبحان، توفیق و اقتدار روزافزون همه آنان را خواهانم.

نوع مطلب :
برچسب ها : رئیسی، پیام رئیسی، امنیت، سپاه، مدافعان حرم،
لینک های مرتبط :


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات